Extra anpassningar eller ledning och stimulans, ett sysifosarbete?

Det finns några områden i våra verksamheter som aldrig riktigt verkar falla på plats till 100%. Det är i alla fall knepigt och behöver tas upp om och om igen. Ett sådant är arbetet med extra anpassningar. Vad är egentligen en extra anpassning? Hur utformas de för att bli bra verktyg? Hur dokumenterar vi dem? Hur ska de följas upp och när? Hur ska man göra så att alla de pedagoger som möter eleven ska äga dem? Och enligt mig det viktigaste: Hur gör vi för att få så få extra anpassningar som möjligt och istället jobba med en tillgänglig lärmiljö för alla?

Att använda checklistor tycker jag inte brukar bli bra. Det hela blir en mekanisk avcheckning där man egentligen inte funderar över vilka behov som ligger bakom den insats man gör. Det är lätt hänt att man går igenom listan med extra anpassningar och kommer till slutsatsen att inget hjälper. Det är egentligen inte konstigt om anpassningarna ej är gjorda utifrån ett kartläggande arbetssätt. De är inte kopplade till en specifik elevs behov och kontext. Då kan man heller inte utvärdera den aktuella anpassningen gentemot den eleven och den kontexten.

Ett sätt för att starta en diskussion om hur vi hanterar extra anpassningar är att vi pratar om dem i relation till ledning och stimulans. Vad är en extra anpassning i klassrummet? Vad är ledning och stimulans? Finns det något av det som vi idag skriver som extra anpassning som egentligen skulle kunna vara ledning och stimulans om vi ändrar lärmiljöer och organisation.

Självklart kan man göra detta med utgångspunkt i de extra anpassningar man har gjort i den egna verksamheten. Ibland kan det dock vara bra att utgå från fallbeskrivningar. Har är ett dokument att använda som underlag:

Tilläggsbelopp. Jag ber om hjälp!

Något jag tycker man sällan läser om i olika flöden med specialpedagogisk inriktning är tilläggsbelopp. Jag kan ha missat något, men jag undrar vad det kan bero på? Är det för att det är så snårigt att man inte förstår? Dessutom verkar det vara väldigt olika från kommun till kommun hur man tolkar det.

Om det är på detta vis, att reglerna är svårtolkade, är det olyckligt, då Skolförordningen ändrades 2016 i syfte att förtydliga. Beslutet motiverades med att tillämpningen hade varit alltför restriktiv och att alla elever, oavsett anledning till inlärningssvårigheter, ska få det stöd de är i behov av. Tanken var även att man från statligt håll skulle förse kommunerna med resurser för att täcka ett ökat behov. Huruvida detta blev fallet står jag frågande inför och om det gjordes. Var blev då pengarna av?

Här kan ni läsa Regeringens pressmeddelande:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regler-om-tillaggsbelopp-fortydligas/

I min hemkommun cirkulerade i samband med ändringen ett dokument där det stod att endast elever med fysisk funktionsnedsättning var berättigade till tilläggsbelopp. För mig rimmar det högst illa med syftet till den ändrade bestämmelsen. Jag ska erkänna att jag inte vet idag hur de exakta bestämmelserna är, men vad jag vet är att flera elever i samband med detta blev av med tilläggsbeloppet. Vid nya ansökningar till huvudman har de inte beviljats ett nytt. I ett fall som kommit till min kännedom fanns ett beslut på att eleven skulle få tilläggbelopp tom årskurs 9. I det fallet skede beviljandet redan i förskolan och stödbehovet bedömdes då vara så stort att det skulle bestå hela skolgången. Detta beslut drogs in 2016.

I den proposition som lades fram inför ändringen, och som sedan godtogs i sin helhet, stod följande att läsa i kapitel 4.5:

”Av bestämmelserna framgår att tilläggsbeloppet avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen (14 kap. 8 § skolförordningen och 13 kap. 7 § gymnasieförordningen). Detta har i tillämpningen kommit att uppfattas som att elevens behov av särskilt stöd inte får vara förknippat med undervisningssituationen för att tilläggsbelopp ska lämnas.”

”Som nämnts tidigare framgår det också av förarbetsuttalanden att stödåtgärder av extraordinärt slag som anknyter till undervisningssituationen, men inte till den vanliga undervisningen, ska kunna ersättas genom ett tilläggsbelopp.”

Vidare står att läsa vid otaliga ställen att det är en individuell bedömning som ska göras. Man kan således inte införa generella regler för av vilken typ av extraordinärt stöd som krävs för tilläggsbelopp. Det är barnets behov som ska styra. Sytet med tilläggsbeloppet lyfts även från att omfatta endast insatser utanför den ordinarie undervisningen till att även omfatta extraordinära insatser i syfte att nå måluppfyllelse. Hur rimmar detta med följande formulering som finns att läsa på min kommuns hemsida?

”Tillägget avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.”

Propositionen hittar ni här:

https://lagen.nu/prop/2015/16:134#S4

Nu undrar jag:

  • Vad är extraordinärt stöd i er hemkommun?
  • Vad är en extraordinär insats i er hemkommun?
  • Hur tillämpas reglerna om tilläggsbelopp i er kommun?
  • Tycker ni att reglerna tillämpas på ett korrekt sätt?
  • Har jag tolkat det hela fel? I så fall på vilket/vila sätt?

Snälla hjälp mig med detta då jag har ett aktuellt fall som jag funderar lite extra över!

Ändringar i skollagen

Nästan varje år kommer Ändringar i skollagen den 1 juli. Dessa påverkar vår undervisning till hösten. Min erfarenhet är att vi börjar titta på dem i slutet av terminen, går på sommarlov, semestrar bort det hela och är lite vilsna för det nya när augusti dundrar in. Det är lätt hänt i slutet av läsåret när högarna växer, tankarna är fulla av betyg som ska sättas, bedömningar som ska göras och omdömen som ska skrivas. Därför tycker jag att det är så viktigt att börja fundera tidigt under vårterminen.

De huvudsakliga förändringar som träder i kraft i år är:

  • Läsa- skriva- räknagarantin träder i kraft och omfattar även f-klass
  • Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa
  • Förändringar i ämnesplanerna

Hur påverkar detta er verksamhet? Hur kommer ni att arbeta med förändringarna?