Nytt läsår, nya möjligheter

Då var dagen här; dagen då det aldrig är så långt till nästa sommarlov som nu. Men även dagen då dörren till ett nytt läsår öppnas och det ligger en viss iver i luften när kollegiet samlas igen. Det är verkligen något speciellt den här första dagen när alla pedagoger kommer tillbaka samtidigt från en lång ledighet. Det finns en förväntan i luften och den där tröttheten vi alla kände i maj har vi redan glömt. På något sätt gör vi det varje år, förtränger den. Vi har ju ändå ett väldigt roligt jobb med många utmaningar.

Vad förväntar vi som skolpersonal oss när vi kommer tillbaka efter ledigheten? Det är så klart olika från individ till individ, men för mig är det viktigt att veta vad jag kommer tillbaka till. Jag har en tendens att semestra bort både det ena och det andra. Saker faller ur hjärnan på mig. Det är liksom bara borta. Jag behöver aktiveras och få ramarna innan jag står på tröskeln. Vilka arbetsuppgifter har jag? Vilka förändringar har skett? Hur ser de första dagarna ut rent konkret, vad kommer att hända? Eftersom jag är vuxen och hyfsat normalfungerande, vad det nu är, kan jag ta reda på detta själv. Men det är inte så för alla. Alla behöver förförståelse, men en del behöver det lite mer och på ett annat sätt.

Hur gör ni på er skola för att alla elever ska veta vad som kommer att hända när de kommer tillbaka efter 10 veckor på grönbete? Hur gör ni för att de ska somna gott kvällen innan och känna sig välkomna när de är på plats. Har du någon elev i din grupp som skulle må väl av något annat eller mer? Det kan vara ett vänligt telefonsamtal, ett besök på skolan dagen innan eller bara ett SMS. Små saker kan betyda mycket i det stora.

Undervisningsmetoder som funkar – Rapport från Vetenskapsrådet

I höstas var jag på en specialpedagogisk konferens där bland andra Helena Wallberg föreläste. Till stor del utgick hon från en skrift från Vetenskapsrådet, Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering, från 2015. Ända sedan dess har den där forskningsöversikten rumlat runt i huvudet på mig och inte riktigt lämnat mig i fred. Nu var jag helt enkelt tvungen att läsa igenom den för att få ro. Jag varnar för långt inlägg, men jag tror att detta är viktiga aspekter av den undervisning vi bedriver på skolorna.

Rapporten är en meta-analys av undersökningar som redan gjorts. Man har studerat sju undervisningsmetoder som anses leda till högre måluppfyllelse för elever som är i behov av någon form av stöd i skolan. Fem av metoderna gäller generella undervisningsstrategier och två gäller ämnesspecifika metoder enligt följande:

  1. kamratlärande
  2. Metakognitiva strategier
  3. explicit undervisning
  4. samarbetslärande
  5. Individuellt lärande
  6. läs- och skriv
  7. Matematik

Av metoderna visade sig de tre första, kamratlärande, metakognitiva strategier och explicit undervisning, ge god effekt, dvs de ger en högre andel elever som når upp till kunskapskraven. De visade sig även stärka de elever som redan visar goda kunskaper i ämnet. Ytterligare en fördel är att undervisningsmetoderna fungerar i såväl helgrupp som i mindre undervisningssituationer och därför har en inkluderande verkan.

Med kamratlärande avses olika former av lärsituationer där eleverna agerar lärare för varandra. Det kan tex röra sig om att äldre elever undervisar yngre. Det kan vara situationer där eleverna lärt sig olika delar av ett ämnesområde och undervisar varandra, att elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling undervisar de som inte kommit lika långt. Ofta byter man roller mellan att vara lärare och elev. Även när det gäller social utveckling har goda resultat uppvisats.

Med explicit lärande menas undervisning som är tänkt att överföra kunskaper direkt till eleverna. elevernas intressen och styrkor får en central plats och eleverna får på ett mycket strukturerat och målinriktat sätt träna på olika färdigheter. De utvärderar sedan sitt eget lärande. Här ingår olika modeller som eleverna arbetar från och som läraren använder för vidare utveckling och feedback. Jag tänker att genrepedagogik och cirkelmodellen är explicit undervisning. Även olika former av checklistor, språkutvecklande arbetssätt, stödstrukturer och användandet av bildstöd ryms här. Olika former av formativa bedömningar torde vara viktiga i det explicita lärandet.

Att använda metakognitiva strategier innebär att man lär sig om hur man själv tänker, att lära sig hur man lär.Om man har en hög medvetenhet om det egna lärandet är det enklare att ta till sig ny kunskap och om man inte vet hur man ska lära sig något famlar man i mörkret. Jag tänker att många ev de elever som behöver stöd återfinns här. De lär på ett annat sätt än vad vi vuxna på skolorna förväntar oss och utvecklar inte automatiskt metakognitiva strategier. De behöver stöd i detta. Eleverna behöver lära sig tex planering, organisation, visualisering, självreglering och analysförmåga.

De metoder där man inte kunnat påvisa en lika god tillförlitlighet och lika goda resultat är samarbetslärande och individuellt lärande.

När det gäller samarbetslärande, tex olika former av kooperativt lärande, finns det för lite forskning men en relativt gott stöd för en hög måluppfyllelse finns. I samarbetslärande arbetar ofta eleverna i mindre grupper om 6-8 personer på ett mycket strukturerat sätt. Läraren är viktig för att stötta eleverna i att arbeta enligt de strukturer som finns. Bra resultat på sociala relationer i gruppen och på skolor där man arbetar i alla klasser mad samarbetslärande har visats. För mig är detta lika viktiga aspekter av lärandet som en hög måluppfyllelse.

Individuell undervisning är den metod där man kunnat påvisa minst goda effekter, även om sådana finns. I huvudsak beskrivs dock dessa effekter som måttliga. När individuell undervisning har goda effekter är det viktigt hur den genomförs. Goda effekter nås om undervisningen anpassas till elevernas behov och förutsättningar när det gäller arbetstakt och progression. Bäst effekt visade metoden när eleverna fick utvärdera sitt eget lärande och hjälpa varandra att nå målen förundervisningen. När man använder individuell undervisning som stödinsats är effekten för elever i svårigheter alltså beroende av hur undervisningen organiseras.

De båda mer ämnesinriktade undervisningsområdena var läs- och skriv och matematik.

När det gäller läs- och skriv finns det enligt artikeln goda belägg för vad som fungerar. Centralt verkar dock kvaliteten på den ordinarie undervisningen vara. I klasser där den vanliga undervisningen är av god kvalitet är antalet barn med språkliga svårigheter färre. Stödinsatser fungerar även bättre för yngre barn. Metoder som kamratlärande, explicit undervisning och att lära sig metakognitiva strategier fungerar bra för läs- och skrivutvecklingen enligt rapporten. Läsning är vidare den enda situationen där resultaten av individuell träning gett goda resultat. Det är även bra att inte fokusera på en sida av språket, utan träna alla delar, tex fonemisk medvetenhet, lästeknik, läsförståelse och skrivandet.

För matematiken är det enligt rapporten svårare att ge en bra bild av vad som fungerar. Forskningsläget är helt enkelt sämre. Dock visar det sig att elever som har svårt med läsning ofta får svårt med matematiken eftersom språklig förmåga påvekar även hur man tar in matematiken och att de elever som tidigt får svårigheter även är de som får det svårare senare. Det är däremot, enligt rapporten, svårt att se några metoder som generellt är bra dock förefaller de tre metoder som är bra i övriga fall även ha en positiv inverkan även på matematiken. Vidare fungerar datorbaserad undervisning vara ett bra komplement till lärarledda situationer, till skillnad från läsningen. Där är det inte ett verkningsfullt instrument.

Mina tankar runt detta är att vi på skolorna har ett viktigt utvecklingsarbete framför oss. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska tänka för att få en inkluderande undervisning som inte stannar vid en fysisk placering av eleven i klassrummet. Det är inte inkludering för mig. Vi behöver stöta och blöta detta i kollegiet och fundera tillsammans. Det kommer säkerligen alltid att finnas barn som mår bäst i ett mindre sammanhang under delar av skoldagen, och i vissa fall under hela dagen, och det är helt ok. Men om vi använder oss av undervisningsmetoder som fungerar för alla redan från början kanske dessa barn blir färre, vilket är ett viktigt mål för mig.

Till er som läst ända hit: Tack så mycket!

Vill man läsa rapporten finns den här:

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25be5/1529480529189/Tre-forskningsoeversikter-specialpedagogik-inkludering_VR_2015.pdf

Jag citerar…

… Claes Nilholm i en roast av Jan Björklunds utbildningspolitik:

Om det inte är bra för eleverna är det inte inkludering.

En text Nilholm skrev på sin blogg för ett drygt år sedan om Jan björklunds skopolitik och aktualiseras åter i samband med Björklunds avgångsbesked: https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/jan-bjorklund-och-inkluderingen-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fweb%2Fclaes-nilholms-blogg%2Fstart%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR1dhFgmFhJiYIv51klXhSeQ1dK_ODGLM1EjsFIckKHiIBWL-NP4PvFwPj8

Stödstrukturer, är inte det bara för små barn?

Vid flera tillfällen har jag stött på pedagoger som tycker att det är knepigt att använda stödstrukturer för äldre elever. Det finns en rädsla för att det ska upplevas som barnsligt av eleverna, speciellt om man lägger till bilder. Min erfarenhet är precis den motsatta. Stödstrukturer är nödvändigt för elever som har t.ex. nedsatt arbetsminne eller andra kognitiva svårigheter och de stärker övriga elevers lärande. Dessutom har jag som pedagog funnit en styrka i att hela tiden ha något konkret att föra tillbaka arbetet till när tanken börjar sväva iväg. Arbetsprocessen tydliggörs för alla. Win-win!

Allt beror ju på hur man genomför något, att den anpassas efter mottagaren, och det är viktigt att gå in ett sådant här arbetssätt med en övertygelse om att det är bra. Stödstrukturer är även en del av ett språkutvecklande arbetssätt, något som inte på något vis är koppalt till eleverna ålder.

Ibland kan det vara bra att göra två stödstrukturer så att eleverna sedan kan välja den som passar dem bäst. På så sätt blir den som behöver det där lilla extra inte så utpekad och vi verkar redan i planeringen av våra uppgifter för ett inkluderande klassrum.

Här har ni fina exempel på hur man arbetar på en gymnasieskola med stödstrukturer i hela klasserna, dvs som en del i arbetet med ledning och stimulans: